تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - مقایسه رفتارهای با روری مهاجرین افقانی با بومیان ساكن در منطقه گلهشر مشهد
پنجشنبه 5 دی 1387

مقایسه رفتارهای با روری مهاجرین افقانی با بومیان ساكن در منطقه گلهشر مشهد

•نوشته: nurse

نام دانشجویان: تكتم پرویش 

مقطع تحصیلی: كارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: جمعیت شناسی

اساتید راهنما: سیدجلال عباسی شیرازی   

اساتید مشاور: حسین محمودیان استادیار دكتری تخصصی جمعیت شناسی 


کلید واژه: رفتارهای باروری,مهاجرین افغانی,بومیان ساكن در منطقه گلشهر مشهد 

چكیده: رفتار باروری به عنوان یكی از عوامل مهم تغییر در ساخت جمعیت محسوب می گردد از این رو مطالعات مربوط به باروری و عوامل تاثیر گذارنده بر أن جایگاه ویژه ای را در مطالعات جمعیت شناسی به خود اختصاصی می دهند رفتار باروری ممكن است تحت تاثیر مهاجرت تغییر كند. اكثریت مهاجرین بین المللی در ایران را مهاجران افغانی تشكیل می دهند در بین استانهای ایران ،استان خراسان همواره یكی از مراكز جذب و اسكان مهاجرین افغانی در ایران بوده است و طیف وسیعی از مهاجرین رادر خود جای داده است . هدف از تحقیق حاضر بررسی ویژگی های جمعیتی و بویژه رفتارهای باروری مهاجرین افغانی و مقایسه أن با ویژگیهای مشابه در بین زنان بومی ساكن در منطقه گلشهر می باشد جامعه اماری شامل زنان 49-15 ساله ایرانی و افغانی ازدواج كرده دارای پرونده در پایگاههای بهداشتی منطقه گلشهر مشهد بوده است روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و برای جمع أوری اطلاعات از تكنیك مصاحبه استفاده شده است أنگاه داده ها و ارقام به دست أمده با استفاده از أمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردیده است. نتایج : نتایج به دست أمده از تحقیق حاكی از این است كه رفتار باروری مهاجرین افغانی متفاوت از ایرانی ها بوده است . تعداد فرزندان زنده به دنیا أمده أنها بیشتر از زنان ایرانی بوده و همچنین سن ازدواج أنها پایین تر بوده است. بر اساس این نتایج ،باروری مهاجرین افغانی بیشتر تحت تاثیر ویژگیهای جمعیتی ،اجتماعی و اقتصادی از جمله سن ،سن ازدواج ، سواد و درأمد بوده و وقفه مهاجرتی و موفقیت گروه اقلیت نیز تا اندازه ای بر رفتارهای باروری أنها تاثیر گذاشته است . این پایان نامه همراه با جدول ،نمودار ،پرسشنامه و در 119 صفحه ارائه گردیده شده است . این پایان نامه با شماره 3474 در كتابخانه دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه گردیده شده است. 


نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس