تبلیغات
بحران در خانواده و بحران زدایی - درک حادثه
شنبه 18 آبان 1387

درک حادثه

• نوع مطلب: بحران در خانواده ،
•نوشته: nurse

بحران یک واکنش عاطفی به حادثه جدید بوده ،متفاوت و ترس آور می باشد و وسعت این واکنش ،وضعیت مددجو را تعیین می کند.

Mccubbinدر 1994 بیان می کند در بررسی خانواده باید وسعت استرس ، درجه کنترل خانواده ، میزان تغییر در خانواده و ظرفیت پاسخگویی خانواده تعیین شود.

Glanzو همکاران در 1997 معتقدند که در بررسی خانواده باید میزان استرس و حساسیت مددجو و مشکلی که بر دستیابی به اهداف خانواده تاثیر می گذارد مشخص شود ، سپس منابع استرس زا و توانایی خانواده جهت تغییر موفق واکنش عاطفی به  موقعیت  نیز تعین می گردد.

عواملی که بر درک خانواده از حوادث استرس زا موثر است:


* تعداد استرسورهایی که خانواده دریافت کرده است.


* تجربه قبلی خانواده از کنترل موقعیت استرس زای فعلی


* وضعیت روانی مددجو قبل از مواجه با استرس


* مدت تماس با حادثه استرس زا فعلی


* شدید استرس و حادثه


* اثر حادثه بر ساختار ، مراحل تکامل و اهداف خانواده


* توانایی خانواده در کنترل حادثه استرس زا مثل منابع خانواده

   یا حمایتهای موجود


* توانایی خانواده جهت تغییر وضعیت استرس زا


 با ادامه  و حساس عدم موفقیت از سوی خانواده و اعضاء امکان احساس ناامیدی ، اضطراب ، خستگی یا افسردگی در مددجو بروز کند.

دو عامل شخصیت و عامل اجتماعی – فرهنگی به طور زیادی بر درک حادثه و چگونگی تطابق با آن تاثیر دارد، زیرا تجربیات زندگی ، محدودیتهای رفتاری ،احساس توانایی فرد در کنترل تغییر در زندگی و...توسط این دو عامل مشخص میشوند.


نظرات()

دریافت كد بازی آنلاین تصادفی

 

جدیدترین كدهای جاوا

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس